نتایج قرعه کشی مسافرخورشید 98 ( برادران)

نویسنده :‌ alishvandi تاریخ انتشار : 10 دی 1398

هزینه های فعلی اردو:
– کارشناسی: 250 هزار تومان
– ارشد و دکترا: 300 هزار تومان
– فارغ التحصیلان: 320 هزار تومان

قسط اول:100 هزارتومان
قسط دوم: 100 هزارتومان
قسط سوم: مابقی هزینه

پرداخت هزینه اردو

IDPay.ir/mosafer-aut

 

ردیفنامنام خانوادگیمقطع
1علیعالیشوندیکارشناسی
2امیرمحمدامامیکارشناسی
3میر علی قاسمیکارشناسی
4مهدیجوادیکارشناسی
5محمدحسینخالقیکارشناسی
6امیرحسینطلاییکارشناسی
7احسانسوریکارشناسی
8احمدرضارحمتیکارشناسی
9محمدخواجه پورکارشناسی
10صادقحمیدیکارشناسی
11حسیننظری ابرکارشناسی
12کامیارخشنودزادهکارشناسی
13علیرضا میرحبیب الله کارشناسی
14محمد نویدمحبت کارکارشناسی
15مصطفییحیویکارشناسی
16علیرضاامیدی انبوهیکارشناسی
17سجادحسینخانیکارشناسی
18محمداژدریکارشناسی
19ابوالفضلمميزالاشجارکارشناسی
20سید رضاعلویکارشناسی
21سيدحسينخادم الشريعهکارشناسی
22علی اصغر فلاح رسولیکارشناسی
23علیمصدقکارشناسی
24محمدرضازمانیکارشناسی
25علیرضادهقانکارشناسی
26سید سجادمعصومیکارشناسی
27محسنافتانکارشناسی
28علیرضاملکیکارشناسی
29سیدمحمد حسینهاشمیکارشناسی
30رضامسلم زاده گتابیکارشناسی
31عرفانبرکابیکارشناسی
32علیمبارکیکارشناسی
33امینرفیعیکارشناسی
34علیرضاثابت کلیشمیکارشناسی
35امیرحسین یزدفاضلیکارشناسی
36متینخسروانیکارشناسی
37محمدایمان زادهکارشناسی
38محمدصيدىکارشناسی
39میلادسرحدیکارشناسی
40علیرضافاضلی کیاکارشناسی
41محمد امینمیرزاییکارشناسی
42حسینکیوان بهجوکارشناسی
43محمد مبینتاجکارشناسی
44محمدمیغانیکارشناسی
45محمد مهدیحالیکارشناسی
46حسینترکمنکارشناسی
47سید رضامرتضویکارشناسی
48محمدپوررحمتکارشناسی
49سیدمهدیرجایی دوستکارشناسی
50امیرحسینثقفیکارشناسی
51محمد علیخسرویکارشناسی
52علیرضا عالیکارشناسی
53امیرمحمدامامیکارشناسی
54پوریامرتضویکارشناسی
55محمدمهدیزارعیکارشناسی
56سید مصطفیحسینی کلامکارشناسی
57علیشهواریکارشناسی
58محمدحسنرشیدیکارشناسی
59سید مهدی یارحمدیکارشناسی
60محمد حسنشهریانکارشناسی
61محمدمالمیرکارشناسی
62حمیدسرفرازیکارشناسی
63حسینرضاییکارشناسی
64حسینمحمدیکارشناسی
65سروشبرمکیکارشناسی
66سپهرقمریکارشناسی
67محمدحسینحصارکارشناسی
68امیرحسینکاکاییکارشناسی
69رضاجبلیکارشناسی
70کوروشروحیکارشناسی
71مهرشادعلی‌پورکارشناسی
72محمدحسنقنبری فروشانیکارشناسی
73سیدعلیخضریکارشناسی
74امیرعلیمددیکارشناسی
75محمدرضائیکارشناسی
76محمدامینظهرابیکارشناسی
77علیرضاخسروجردیکارشناسی
78امیرحسینزینلیکارشناسی
79علیمسیب پورکارشناسی
80علیجعفریکارشناسی
81عرفانکیهانیکارشناسی
82محمد علیکشاورزکارشناسی
83عبّاسزالیکارشناسی
84امینصفدری پورکارشناسی
85ماهانابراهیمی خوش‌کارکارشناسی
86ابولفضلطاهریکارشناسی
87مهدیصادق زاده قمصریکارشناسی
88یاشارجهانشاهلوکارشناسی
89مجتبیسمیعیکارشناسی
90محمدجوادغلامیکارشناسی
91حیدر فهمیکارشناسی
92دانیالکردمدانلوکارشناسی
93محمدوندادکارشناسی
94علینظریکارشناسی
95محمدصادقسلیمانیکارشناسی
96ahmadrezaMohamadbeigiکارشناسی
97مصطفیکریمیکارشناسی
98محمدحسیناحمدیکارشناسی
99مهدی قاسمیکارشناسی
100علیمحمدصادقکارشناسی
101محمدوثوقی فردکارشناسی
102ماهانآقامیریکارشناسی
103علیرضابرجیکارشناسی
104سید مجتبیقصابیکارشناسی
105عبداللهرئیسی استبرقکارشناسی
106الیاسشریف بخشکارشناسی
107امیرحسینژاله محرابیکارشناسی
108حسنغفاری‌پورکارشناسی
109میلادرحیمی گزور علیاکارشناسی
110AmirBabazadehکارشناسی
111سینانجفیانکارشناسی
112محمد سبحانترابی طهرانیکارشناسی
113علیبالودکارشناسی
114محمدرضاشریفیکارشناسی
115محمد علیسلیمان زادهکارشناسی
116صدرا خزاعلیکارشناسی
117علیرضا محمد نمازی کارشناسی
118محمد جواداردستانیکارشناسی
119امیرمسعودخلیل ارجمندیکارشناسی
120جوادکریمیکارشناسی
121مهدییادگاریکارشناسی
122امیرحسین کاشانیکارشناسی
123محمد مهدیزارعکارشناسی
124محمددویران فردکارشناسی
125محمد امینحسن ابادیکارشناسی
126محمدباقرعابدی‌سقّاکارشناسی
127سید رضاحسینی پویاکارشناسی
128کسرازارعیکارشناسی
129علیرضائی لعلکارشناسی
130محمدسعیدحسینی پورکارشناسی
131مهدیمیرفندرسکیکارشناسی
132امیررضارفیعیکارشناسی
133رضاابوعلیکارشناسی
134جوادنجفیکارشناسی
135محمدمهدیزین العبادیکارشناسی
136محمدنورمحمدیکارشناسی
137محمد امینبختیاریکارشناسی
138مهدیولی زادهکارشناسی
139محسن شاهقلیانکارشناسی
140امیررضامجازیکارشناسی
141میلادافشارکارشناسی
142محمدحسنفغانیکارشناسی
143ماهانپورامیدیکارشناسی
144همایوندارابیکارشناسی
145محمدتوحیدلوکارشناسی
146ولیدرهولیکارشناسی
147محمدفاطمیکارشناسی
148سيدرضاحسينیکارشناسی
149محمدحسن نژادیکارشناسی
150علیرضااکبری احمدآبادیکارشناسی
151میلادشیرکلائیکارشناسی
152متینعابدیکارشناسی
153محمدصادقاکبریکارشناسی
154محمدمصلی نژادکارشناسی
155بهزادامیرزادهکارشناسی
156مهدیفاضلیکارشناسی
157مهدیپناهیکارشناسی
158فرشیدکریمی جهانکارشناسی
159محمدرضاصفاییکارشناسی
160سید علیحسینیکارشناسی
161محمد جوادمحسنیانکارشناسی
162حسینزاهدیکارشناسی
163محمد عرفانمهوش محمدیکارشناسی
164سیدعلیجوادایانکارشناسی
165احساندهقانیکارشناسی
166محمدخوانین زادهکارشناسی
167فواد عبداله زاده کارشناسی
168امیرحسینکریمی رهنماکارشناسی
169امیررضاثمرهکارشناسی
170علیرضاشریفیکارشناسی
171عرفانغلام نژادکارشناسی
172امیرسهیلزمانیکارشناسی
173محمدعلیخسروآبادیکارشناسی
174مهرانیوسفی دارانیکارشناسی
175امیر محمدشهبازی همتکارشناسی
176حسنشریفیکارشناسی
177مهدیباغکیکارشناسی
178امیر محمدآقاییکارشناسی
179اسحاقمیبدیکارشناسی
180مرتضیذکائیانکارشناسی
181سجادجانملکیکارشناسی
182غلام حسینکاظمیکارشناسی
183محمدطهیاری میرابکارشناسی
184حسین رضاییکارشناسی
185قاسم ابراهیمیکارشناسی
186محمدجوادحسنی منشکارشناسی
187علی اصغر شجاعیکارشناسی
188محمدمهدیرکعیکارشناسی
189محمدجوادسوهانیکارشناسی
190سجادچنگیزیکارشناسی
191فواد عبدالهیکارشناسی
192سیدمحمدمیعادطاهریکارشناسی
193محمدابراهیمادیب زادهکارشناسی
194علیرضاحیدری
195فرزینحیدریارشد
196میثمرستم‌نژاد خطیرارشد
197محمد جوادمعصوم نیاارشد
198امیرحسینصمیمیارشد
199ایمانلواسانی پورارشد
200رسولعلبدیارشد
201فرشیدفاخریارشد
202سیدمهدیحسینیارشد
203مرتضیشریفی نجارارشد
204احسانایمانی فرارشد
205رضاآقابراریارشد
206سید حمید رضاموسویارشد
207آرینکریم زادهارشد
208کورشکریمیارشد
209امیرمهدیمحمدحسینیارشد
210جوادحسن زادهارشد
211مهدیترکمنارشد
212وحیدبابایی نژادارشد
213حسینعلی محمدیارشد
214محسنرهنماییارشد
215علیرضاکرمانیارشد
216سید محمدمیرمعصومیارشد
217علیرضامشهدیارشد
218میلادآفتابیارشد
219محمد حسینامینیارشد
220محمدامینخرمیارشد
221امیدقادرزاهارشد
222محمدمهدیعارفی نژادارشد
223علیده پروریارشد
224اميرحسيندهقانيارشد
225مهدیبهرکشگولارشد
226ارشامینیارشد
227حسینعشقان ملکارشد
228رسولشعبانلوارشد
229میلادمالمیرارشد
230محمد مهدی ملکی ارشد
231مهدیپورمحمدارشد
232جوادعاشوریارشد
233سعیدحاتمیارشد
234عادلعامریارشد
235حسینبهرامی پورارشد
236هادیمهدی پورارشد
237فرشیدبیگیارشد
238HoseinZariniارشد
239علیرضاهاشم خانیارشد
240مسعودزمانیارشد
241سیدسجادشیرانیارشد
242عرفانصدیقی مشتقینارشد
243رضانایبارشد
244امیرحسینمالمیرارشد
245یحییپورسلطانی ارشد
246مسعودنوریارشد
247احمدمهدیان پررانیارشد
248سید سعید رکنی دهکردی ارشد
249سیدمجتبیصالحارشد
250Seyed AliMiraboutalebiارشد
251محمد امیر لطفیارشد
252سیدجلالعلویارشد
253مرتضینیکخواهارشد
254امیرپورصابریارشد
255پیاممهریانارشد
256علیقدیمیارشد
257احسانفخراییارشد
258محمدمیرزائیارشد
259سجادنوروزیارشد
260محمدعلیابراهیمی جرجافکیارشد
261محمدصادقیارشد
262محمد حسیندلشادارشد
263فرید الدینموذنیارشد
264رضاسعیدیارشد
265جواد امامی ارشد
266محمدامینناصری نیاارشد
267محمدحسینرئوفیارشد
268مرتضیگرجی زادهارشد
269مجیدمعین آبادیارشد
270امیرحسینتاریوردیارشد
271سیناعلاءپورارشد
272سعیدنادری فرارشد
273علی جعفری فشارکیارشد
274امیربرادرانارشد
275محمد علیاحمدیاندکتری
276مسعودمقدمدکتری
277محمدرضامومنیدکتری
278حمیداکبری معیردکتری
279مصطفیوایقاندکتری
280اميرحسينشهنازيدکتری
281محمدرضاسینائیدکتری
282حامدعباسیدکتری
283محسنصریحیدکتری
284عبدالرضا کرکوندی طالخونچهدکتری
285عباسمعادیخواهدکتری
286محمدابراهیمیدکتری
287سجادشیخیدکتری
288ناصرنیک مرداندکتری
289سید حامد واعظ دکتری
290منصوراسماعیلی سنجوانمرهدکتری
291محمدرصاعجم زادهدکتری
292بهنامولی پوردکتری
293محمد حسنکنعانی جزیدکتری
294منوچهرشفیعیدکتری
295فرشادساکیدکتری
296فرشادساکیدکتری
297محمدسامیفارغ التحصیل
298مصطفیمودیفارغ التحصیل
299حسیننادیفارغ التحصیل
300احمدسعیدی مقدمفارغ التحصیل
301محمدعلیاطمینانیفارغ التحصیل
302محمدعلیسنجری شهرضائیفارغ التحصیل
303علیعباسی کسبیفارغ التحصیل
304سید یاسرحسینیفارغ التحصیل
305سامانناصریفارغ التحصیل
306حسین اروجعلیان مشهدیفارغ التحصیل
307امیرحسینرمضانی فردفارغ التحصیل
308محمد جعفری فارغ التحصیل
309امینبرزگرفارغ التحصیل
310سجاداله دادفارغ التحصیل
311محمدبابابیگفارغ التحصیل
312محمودقاسمی فردفارغ التحصیل
313سالارعبدیفارغ التحصیل
314محمدعباسیفارغ التحصیل
315سینارضائیفارغ التحصیل
316رضامحققیفارغ التحصیل
317سيدمحمدمعينطباطباييفارغ التحصیل
318کسریخلیلیفارغ التحصیل
319احمدعراقی فارغ التحصیل
320مهدیدانش طلبفارغ التحصیل
321امیرحسامسعیدی نژاد اناریفارغ التحصیل
322محمدجوادحقیفارغ التحصیل
کلمات مرتبط: